Artikelen door Joel Koolen

De rol van de OR bij de WHOA

Ook de binnen een onderneming ingestelde ondernemingsraad (“OR”) heeft een rol binnen het op 5 juli 2019 bij de Tweede Kamer ingediende Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord (“WHOA”). Naast de schuldenaar, schuldeisers en aandeelhouders, kan ook de OR het initiatief nemen om een WHOA-akkoord tot stand te laten komen. De OR kan dit initiatief nemen door […]

Waarderingsaspecten in de WHOA

Om te kunnen beoordelen in hoeverre een onderneming levensvatbaar is na een financiële herstructurering middels de WHOA én of deze herstructurering recht gaat doen aan de positie van alle vermogensverschaffers van de onderneming in ‘distress’ (i.e., er is sprake van acuut continuïteitsgevaar), dient de waarde van de onderneming na herstructurering te worden afgezet tegen de […]

Waaraan dient een turnaround plan te voldoen onder de WHOA?

De WHOA is bedoeld voor bedrijven die in beginsel levensvatbaar zijn maar die door omstandigheden een te grote schuldenlast met zich meedragen. Op de vraag wat precies een levensvatbare onderneming is bestaat in de praktijk geen eenduidig antwoord. Winstgevende ondernemingen in turbulente sectoren kunnen snel niet meer levensvatbaar zijn, terwijl startups in de platformeconomie vaak […]

WHOA; wie kan het initiatief nemen?

Op 5 juli 2019 is het Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord (“WHOA”) bij de Tweede Kamer ingediend. Deze wet voorziet in een regeling op basis waarvan de rechtbank kan overgaan tot homologatie van een onderhands akkoord betreffende de sanering en herstructurering van de schulden van een onderneming. De WHOA richt zich op ondernemingen die rendabele bedrijfsactiviteiten […]

Wanneer is het voorstel aanvaard?

Als alle klassen met het akkoord hebben ingestemd en de besluitvorming zuiver is geweest (dat wil zeggen dat geen sprake is van één van de afwijzingsgronden opgenomen in artikel 384, tweede lid), mag ervan worden uitgegaan dat het akkoord redelijk is. Het is echter mogelijk dat er schuldeisers of aandeelhouders zijn die niet met het […]

Hoe werkt de klassenindeling onder de WHOA?

Artikel 374 schrijft voor wanneer het akkoord moet voorzien in een klassenindeling, te weten als verschillende categorieën van schuldeisers en aandeelhouders betrokken zijn. Dat is aan de orde als de schuldeisers en aandeelhouders in faillissement rechten hebben of op basis van het akkoord rechten krijgen die verschillend zijn. Aan partijen met verschillende rechten worden in […]

Welke contracten kan je herstructureren onder de WHOA?

Artikel 373 van het wetsvoorstel biedt in de eerste plaats de mogelijkheid om ook lopende overeenkomsten te herstructureren. Zowel de onderneming die wil herstructureren als de herstructureringsdeskundige (als die is aangewezen), hiervan gebruik maken. Bij deze bepaling kan het bijvoorbeeld gaan om een huur-/ of leaseovereenkomst die als een molensteen rond de nek van de […]

Voor wie is de WHOA bedoeld?

De WHOA is bedoeld voor bedrijven die hun schulden willen herstructureren. Vereist is dat de onderneming ’verkeert in een toestand waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij insolvent zal raken’. De WHOA biedt de mogelijkheid om buiten faillissement in relatieve rust een akkoord tot stand te brengen. Daarmee kan negatieve publiciteit over de ontstane financiële […]